SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2018 - 2019
 Căn cứ công văn 1571/SGDĐT-GDTrH trường THPT Nguyễn Khuyến lên kế hoạch kiểm tra định kỳ học kỳ 2 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu: Tạo sự đánh giá công bằng trong HS, phù hợp năng lực HS, trung thực trong kiểm tra đánh giá năng lực HS.
II. Nội dung và thời gian.
        
STTNỘI DUNG CÔNG VIỆCTuầnNgày nộp ma
trận, đề, HDC
Ngày bốc
thăm
NGƯỜI THỰC HIỆNNgày kiểm traGHI CHÚ
1KTC: Văn 11 (theo lớp), G.tích 1222Trước 19/17h30',21/1TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 23/117 p
2KTC: Văn 12 (theo lớp)24Trước 16/27h30',18/2TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 20/25 p
3KTC: Sinh 12, G.tích 1225Trước 23/27h30',25/2TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 27/29 p
4KTC: T.Anh 12, Hóa 12
T.Anh 11, Hóa 11
26Trước 02/37h30',04/3TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 06/317 p
5KTC: Địa 10, T.Anh 1026Trước 02/37h30',04/3TT và GV được phân côngChiều: Tiết 3&4, 06/311 p
6KTC: Lý 12, Địa 12
GT 11, Sinh 11
27Trước 09/37h30',11/3TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 13/317 p
7KTC: Đại 10, Lý 1027Trước 24/37h30',26/3TT và GV được phân côngChiều: Tiết 3&4, 13/311 p
8KTC: Hóa 1027Trước 24/37h30',26/3TT và GV được phân côngSáng, tiết 4, 14/311 p
9KTC: Hinh 12, CD 12,
Lý 11, CD 11
28Trước 16/37h30',0182/4TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 20/317 p
10KTC: CD 10, Sử 1028Trước 16/37h30',0182/4TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 20/311 p
11KTC: Sử 12,
Hình 11, Địa 11
29Trước 23/37h30',25/3TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1, 27/3
Chiều: Tiết 1,2, 27/3
17 p
 KTC: Sinh 1029Trước 23/37h30',25/3TT và GV được phân côngSáng: Tiết 4, 28/3 
12KTC: Hiình 10, Văn 10 (theo lớp)30Trước 30/37h30',01/4TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1,2&3, 03/4 
13KTC: T.Anh 1130Trước 30/37h30',01/4TT và GV được phân côngSáng: Tiết 4, 04/48 p
14KTC: Hóa 12, T.Anh 12
Sử 11, G.tích 11
31Trước 06/47h30',08/4TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 10/417 p
15KTC: Đại 10, T.Anh 10
Hóa 11, Sinh11
32Trước 13/47h30',15/4TT và GV được phân côngChiều: Tiết 1&2, 17/4
Chiều: Tiết 3&4, 17/4
11 p
16KTC: Hóa 1032Trước 13/47h30',15/4TT và GV được phân côngSáng: Tiết 4, 18/411 p
17Kiểm tra học kỳ II khối 12   TT và GV được phân côngTừ 06-10/5Có KH riêng
18Kiểm tra học kỳ II khối 11, 10   TT và GV được phân côngTừ 13-17/5Có KH riêng
        
 III. Tổ chức thực hiện.
Yêu cầu CB, GV, NV tổ chức thực hiện nghiêm túc theo công văn 1571/SGDĐT-GDTrH và bảng phân công coi kiểm tra chung, tổ trưởng báo cáo kết quả xử lý điểm số sau kiểm tra.
        
     An Khê, ngày 04 tháng 01 năm 2019
     KT.Hiệu trưởng
     PHT